Všeobecná vnútorná správa

O čom je všeobecná vnútorná správa?     Z názvu sa možná nedá hneď vyvodiť, čo si má občan konkrétne predstaviť pod vnútornou správou.

Zaraďujeme sem všetky otázky zabezpečenia osobného stavu obyvateľov, medzi tieto otázky patrí oblasť matrík, štátne občianstvo, občianske preukazy, cestovné doklady, azylové konanie, konania o získanie trvalého/prechodné pobytu v SR a aj iné menej časté oblasti – civilná ochrana atď.

V rámci všeobecnej vnútorej správy zabezpečujeme najmä:


1.) Vypracovanie žiadostí o zmenu mena, o zmenu priezviska
2.) Ostatná komunikácia s matrikami
3.) Vypracovanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva a žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku
4.) Komunikácia s archívmi

Formy konaní     V niektorých veciach by sa mohlo zdať, že problémy nemajú prečo vzniknúť, pretože sú to pomerne jednoduché konania.

Máme na mysli napr. konanie o zmene mena, priezviska, vybavenie občianskeho preukazu, cestovných dokladov. Aj tu si však treba dávať pozor, či správny orgán (okresný úrad pri zmene mena z dôvodu hanlivosti alebo len matričný úrad pri vrátení sa k menu za slobodna po rozvode) dodržal všetky Vaše práva

Pretože keď si meníte meno z dôvodu hanlivosti alebo z iného dôvodu závažného, o tom či je takáto zmena dôvodná alebo nie rozhoduje správny orgán, pričom môžete na podporu svojho tvrdenia navrhovať dôkazy a teda dochádza k uplatňovaniu Vašich procesných práv, ktoré by nemuseli byť dodržané.

Udelenie štátneho občianstva     K zložitejším a časovo náročnejším patrí konanie o udelenie štátneho občianstva, pretože so statusom občana SR sú spojené významné práva a povinnosti. Neviete ako má vyzerať žiadosť o udelenie štátneho občianstva ? Aké podmienky musíte splniť ? Kedy sú o niečo menej prísne podmienky na udelenie občianstva? Kam treba adresovať takúto žiadosť? V prípade ak si kladiete uvedené otázky môžete nás osloviť a zodpovieme na Vaše otázky. V súčasnosti aj kvôli vojnovým konfliktom, sociálnej situácii alebo kvôli štúdiu prichádzajú do SR cudzinci (občania nečlenských krajín EÚ) a aby mohli dlhšie zotrvať v našej krajine, je potrebné, aby získali doklad o pobyte – trvalom/prechodnom. Tiež je dôležité za akých okolností Vám môže byť udelený pobyt v SR, pre aký účel Vám môže byť udelený pobyt, kde máte adresovať Vašu žiadosť a aké prílohy sa vyžadujú. Mať doklad o pobyte je dôležité aj z hľadiska toho, keď chcete, aby bol vo Vašej obchodnej spoločnosti (s.r.o. v tomto prípade) konateľom občan nečlenskej krajiny EÚ, pretože tento doklad o pobyte sa povinne prikladá do OR SR.

     K častým chybám dochádza v konaní o udelení azylu, pretože je pomerne rýchle a treba hneď vykonávať určité kroky. Z tohto hľadiska je dôležité poznať kedy bude žiadosť o udelenie azylu zamietnutá, kedy nebude azyl udelený a aké práva a povinnosti má účastník konania v konaní o udelení azylu.

Aj s takýmito menej častými konaniami sa na nás môžete obrátiť.Späť na správne konanie