Avatar
Spíšeme spoločenskú zmluvu

Odkomunikujeme náležitosti so
živnostenským úradom a s Obchodným
registrom Slovenskej republiky

Registrujeme na daňovom úrade

Správny poplatok je v cene služby!

Ako funguje v.o.s. ?Ak nechcete podnikať ako fyzická osoba prostredníctvom živnostenského oprávnenia a plánujete svoje podnikanie inštitucionalizovať resp. ho chcete povýšiť na vyššiu úroveň, Obchodný zákonník Vám poskytuje rôzne typy obchodných spoločností, cez ktoré môžete podnikať.

Možno povedať, že verejná obchodná spoločnosť je na polceste medzi živnostenským podnikaním FO a s.r.o./a.s. a je ideálnou formou podnikania pre tých čo sa nechcú zaťažovať zložitejším zakladaním a fungovaním s.r.o. a a.s. a zároveň už nemajú záujem vykonávať živnosť ako FO.

V čom spočívajú výhody podnikania formou v.o.s.? V prvom rade je v.o.s. je určená pre osoby, ktoré vedia vykonávať podnikateľskú činnosť osobne a samy najlepšie vedia ako ju vykonávať a často ani nepotrebujú tretie osoby, ktoré by im pomáhali. V.o.s. môže byť založená len na účely podnikania a môžu ju založiť aspoň dve osoby a počas jej fungovania musia ostať v spoločnosti aspoň dvaja spoločníci.Spoločníci nemajú žiadnu vkladovú povinnosť a teda zákon nevyžaduje ani minimálne základné imanie, čo však neznamená, že spoločníci sa nemôžu dohodnúť, že každý z nich vloží určitý peňažný/nepeňažný vklad do spoločnosti.

V.o.s. nevytvára žiadne zákonom povinné orgány, tak ako to máme pri iných typoch obchodných spoločností – čiže riadenie spoločnosti je pomerne jednoduché a aj toto býva dôvodom pre výber v.o.s. Obchodné vedenie je zverené každému spoločníkovi, čím je podporený princíp osobného podnikania a teda nerozhodujú o vedení iné orgány alebo tretie osoby. Spoločníci sa môžu napr. dohodnúť, že obchodné vedenie zverujú iba jednému spoločníkovi.

Okrem obchodného vedenia je potrebné určiť ako spoločnosť koná navonok voči tretím osobám. V zásade môže každý spoločník konať za spoločnosť voči tretím osobám, ale spoločníci sa môžu dohodnúť, že konať bude iba jeden alebo viacerí spoločníci.

Okrem uvedených výhod (žiadne základné imanie, žiadne povinne vytvárané orgány, osobné podnikanie) je pre záujemcov lákavý aj postup založenia v.o.s., pretože zákon vyžaduje minimálne požiadavky na spoločenskú zmluvu a dá sa povedať, že spoločenská zmluva sa dá napísať na jednu A4.

Tieto výhody sú vyvažované skutočnosťou, že spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom.

Máte záujem o založenie v.o.s.? Môžete nám napísať aj cez formulár


  • ZALOŽENIE
    v.o.s.
    240 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.


Proces založenia v.o.s. u nás:Spísanie spoločenskej zmluvy


Pre založenie v.o.s. je potrebné spísanie zakladajúceho dokumentu – spoločenskej zmluvy, ktorá musí obsahovať zákonom vyžadované údaje, ktoré však v porovnaní so zakladajúcimi dokumentami iných obchodných spoločností sú pomerne stručné, konkrétne: obchodné meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby, a predmet podnikania spoločnosti.

Oprávnenie spoločnosti mať sídlo na konkrétnej adrese


Každá obchodná spoločnosť musí mať svoje sídlo. Oprávnenie mať sídlo na konkrétnej adrese sa preukazuje napr. vlastníckym vzťahom, nájomným vzťahom, súhlasom vlastníka nehnuteľností.

Získanie oprávnenia podnikať v určitej oblasti


Aby mohla v.o.s. vykonávať podnikateľskú činnosť musí získať oprávnenie, ktoré sa najčastejšie preukazuje živnostenským oprávnením vo voľnej, viazanej alebo remeselnej živnosti.

Vypracovanie návrhu na zápis V.O.S. a zaplatenie súdneho poplatku


Po splnení krokov v predchádzajúcich bodoch je potrebné vyplniť návrh na zápis v.o.s. do OR SR a zaplatenie súdneho poplatku, pričom návrh je potrebné, aby podpísali, všetci spoločníci a súdny poplatok je vo výške 300 eur, keď sa návrh podáva písomne a keď elektronicky, výška je 150 eur.