Avatar
Tu uverejňujeme naše články k rôznym
prípadom správneho práva, ako aj
k zakladaniu právnických osôb alebo SZČO

Ak chcete, aby sme rozpracovali vami
navrhnutú tému, napíšte nám!

Správne poradenstvo


K dopravným priestupkom

          Čo môže a nemôže obecná/mestská polícia? Oprávneniami obecnej polície sa zaoberal aj Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku 6Sžo/252/2010. V prípade išlo o to, že príslušníci obecnej polície použili merače rýchlosti a záznamy z nich ako dôkazy na preukázanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, konkrétne prekročenie povolenej rýchlosti. Súd poukazuje na zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, kde je jasne stanovené,(...)

ktoré priestupky obecná polícia prejednáva z kategórie proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Prekročenie povolenej rýchlosti však medzi nimi nie je. Okrem prejednávania priestupkov by do úvahy prichádzalo vyhotovenie oznámenia/podnetu, ktoré by obecná polícia odovzdala príslušnému útvaru PZ, ktoré by následne začalo priestupkové konanie. Tu je však na mieste otázka či obecná polícia môže používať merače rýchlosti a dôkazy z nich získaných.

          Smerodajný je aj nález Ústavného súdu SR - sp. zn. II. ÚS 8/97 – „Bez výslovného splnomocnenia v zákone obec ako právnická osoba nemôže vlastným rozhodnutím prevziať úlohy štátnej správy, ani svojmu poriadkovému útvaru zveriť oprávnenia, ktoré sa podľa zákona priznávajú štátnym subjektom. Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, ani zákon o obecnom zriadení nesplnomocňujú obec, aby na plnenie úloh samosprávy podľa § 4 ods. 3 písm. m) zákona o obecnom zriadení umožnila obecnej polícii používať tie technické prostriedky, ktoré podľa zákona o Policajnom zbore môže používať policajný zbor.“

          Zákon č. 564/1991 Zb. medzi oprávnenia príslušníkov obecnej polície nezaraďuje vyhotovovanie zvukových, obrazových alebo iných záznamov z miest verejne prístupných, pod čo môžeme zaradiť aj vyhotovovanie snímky z merača rýchlosti.

          Preto je v tomto prípade použitie merača rýchlosti a dôkazu z neho nezákonné. Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR – „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

          Pre vlastné dobro je vhodné, mať čo najviac vedomostí ohľadne oprávnení Policajného zboru SR a obecnej polície, aby nevznikali nezákonné rozhodnutia a postupy a aby kontrola a vyvodzovanie zodpovednosti nesmerovala len voči občanom, ale aj od občanov smerom k štátnym orgánom.

Nečinnosť orgánov verejnej správy

          Vo verejnej správe sa aj napriek jej častým reformám a dôraznému deklarovaniu princípov dobrej správy objavuje nečinnosť orgánov verejnej správy. V prvom rade je potrebné povedať, že každá nečinnosť je nezákonná, teda v rozpore s právom. Pre lepšie pochopenie uvedieme príklad:(...)


           Podáte návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor, katastrálny odbor musí rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu. Ak by rozhodol v lehote dlhšej alebo by vôbec nerozhodol, jednalo by sa o nečinnosť.

          Definície nečinnosti nachádzame v § 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, z ktorej môžeme vyvodiť, že nečinnosťou je stav, keď príslušný orgán nezačal konanie, hoci je nato povinný alebo príslušný orgán nerozhodol v stanovenej lehote.

          Ďalšia definícia je v zákone č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok, ktorý bude účinný od 01.07.2016. V § 3 ods. 1 písm. d) je nečinnosť definovaná ako stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nepokračuje v začatom administratívnom konaní alebo keď orgán verejnej správy protiprávne z úradnej povinnosti nezačal administratívne konanie.

          Existujú viaceré opatrenia/kroky, ktorými môžete odstrániť nečinnosť. V prvom rade je vhodné mať doklad o tom, kedy ste odoslali Vaše podanie na poštovú prepravu (samozrejme môžete využiť aj iné formy prepravy) a tiež by ste mali žiadať orgán verejnej správy o potvrdenie o doručení.
          1. Využitie § 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších - môžete žiadať vo väčšine prípadov najbližšie nadriadený orgán, aby sám rozhodol vo Vašej veci, pretože orgán, ktorému ste pôvodne adresovali podanie, bol nečinný.
          2. Podanie sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z o sťažnostiach v znení neskorších predpisov – ak neuspejete so sťažnosťou na nečinnom orgáne, odporúčame podať sťažnosť aj na najbližšie nadriadený orgán.
          3. Dať podnet verejnému ochrancovi práv (ombudsman) podľa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov
          4. Dať podnet na prokuratúru podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, kde by prokurátor mohol podať upozornenie prokurátora orgánu verejnej správy, ktorý je nečinný
          5. Podanie žaloby na súd proti nečinnosti orgánu verejnej správy v rámci integrovaného správneho súdnictva podľa § 250t zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a od 01.07.2016 podľa § 242 zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok
          6. Podanie ústavnej sťažnosti podľa § 127 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
          7. Podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Kataster nehnuteľností

          Je všeobecne známe širokej verejnosti, že pre overenie údajov týkajúcich sa ich nehnuteľností (údaje o pozemkoch, domoch, bytových domov, vlastníkoch a iných oprávnených osobách) si môžu pozrieť na webovej stránke www.katasterportal.sk. Tento portál však podľa nášho názoru nie je prehľadný a niektoré dôležité funkcie ako napr. zobrazenie katastrálnej mapy a iné nefungujú na webových prehliadačoch, ktoré sú najčastejšie používané.(...)


          Existuje však nová aplikácia, ktorá ešte nie veľmi známa s názvom "mapka", ktorú nájdete na www.mapka.gku.sk. Spomenutá aplikácia Vám zobrazí celú SR rozdelenú na katastrálne územia, kde si môžete ľubovoľne približovať napr. nejakú obec, môžete si zadať, či chcete zobrazenie s terénom, s názvami ulíc apod. Po priblížení sa môžete dostať až na úroveň tej-ktorej nehnuteľnosti a po ťuknutí na ňu Vám vľavo hore zobrazí tabuľku s číslom LV (list vlastníctva), vlastníka/kov a v akom pomere vlastnia nehnuteľnosť. Aplikácia je prehľadnejšia, rýchlejšia a hlavne funguje na najpopulárnejších prehliadačoch. Pre bližšie informácie o danej nehnuteľnosti stačí si zapísať/skopírovať číslo LV a dať ho na www.katasterportal.sk, kde Vám už vyhodí podrobnejšie informácie. Nezabúdajte ak predávate, kupujete alebo inak nakladáte s nehnuteľnosťou a je potrebný zápis do KN, treba si skontrolovať údaje zapísané v KN, pretože sú záväzné, a je to vhodné aj v zmysle úslovia "dôveruj, ale preveruj".

K sociálnej oblasti

          Ak máte vo svojom okolí príbuzných či známych, ktorí sa chystajú do dôchodku, je potrebné, aby sa zaujímali a vedeli aké doklady vyžaduje Sociálna poisťovňa k žiadosti o poskytovanie dôchodku a neskôr k aj k priznaniu dôchodku. Často sa stáva, že ľudia niekoľkokrát navštevujú pobočky Sociálnej poisťovne a tým si sami predlžujú vybavenie celej veci a to aj napriek tomu, že pri prvej návšteve ich pracovníci/čky oboznámia aké doklady sú vyžadované, no niekedy ich aj tak neprinesú všetky resp. ich nosia nekompletné.(...)


          Preto Vám prinášame zoznam dokladov pre úspešné podanie žiadosti o poskytovanie dôchodku. Tieto doklady sa týkajú žiadosti o poskytovanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku poskytovaných podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Treba mať na pamäti, že 60-dňová lehota na posúdenie a rozhodnutie o priznaní dôchodku sa počíta od podpisu žiadosti - t.j. od predloženia všetkých potrebných dokladov - viď nižšie fotku. V prípade záujmu doplníme doklady vzhľadom na špecifické situácie - pre vdovské/vdovecké a sirotské dôchodky, pre žiadateľov, ktorí pracovali v zahraničí a pre ľudí, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (policajti, vojaci, hasiči... a iní podľa predmetného zákona).

K podnikaniu formou s.r.o.

          Právo na podnikanie ako právo garantované Ústavou SR sa dá realizovať aj formou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, táto forma podnikania patrí medzi časté formy podnikania v podmienkach Slovenskej republiky. V tomto článku sa chceme zamerať na jeden aspekt zákona č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 – Obchodný zákonník, čiže ide o novelu Obchodného zákonníka, ktorá podstatným spôsobom uľahčuje založenie s.r.o. a tým aj podporuje podnikateľské prostredie. Novela je účinná od 01.01.2016, avšak stále sa stretávame s ľuďmi, ktorým ešte stále nie je známa.(...)


           Konkrétne sa jedná o zrušenie povinnosti zriadiť si osobitný účet v banke pri zakladaní spoločnosti, kedy bol správca vkladu povinný vložiť vklady spoločníkov pred vznikom spoločnosti na tento účet. Vklady spoločníkov je možné od 01.01.2016 vkladať aj v hotovosti. Čo však v praxi znamená táto novela pre človeka uvažujúceho o založení s.r.o.?

          Po prvé odpadá povinnosť pri zakladaní s.r.o. si zriadiť osobitný účet v banke.

          Po druhé odpadá povinnosť doložiť k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra výpis z účtu v banke o tom, že vklady sú splatené resp. o tom, že máte aspoň 5000 eur ako základné imanie.

          Po tretie postačuje už iba písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že vklady boli splatené – že máte aspoň 5000 eur.

          Po štvrté a azda najdôležitejšie je to, že pri zakladaní s.r.o. teda nemusíte reálne mať aspoň 5000 eur, pretože už stačí iba písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že ich máte. To, čo je v písomnom vyhlásení nie je kontrolované resp. nijako nemusíte dokazovať, že aspoň 5000 eur máte. Častým faktorom, ktorý odradzoval ľudí od založenia s.r.o. bolo práve základné imanie aspoň vo výške 5000 eur. To už nemusíte pri zakladaní mať a preto neváhajte a začnite podnikať formou s.r.o.

Vigilantibus iura scripta sunt

          Tieto honosné slová vychádzajúce zo zásady Rímskeho práva znamenajúce voľnejším prekladom "Práva patria bdelým", sú všeobecne uznávané ako platná a fungujúca zásada aj v našom právnom systéme. Hendikepom systému je ale on samotný. Len veľmi málo ľudí sa vyzná v tisícoch stranách zákonov a výkladu zákonov a z pochopiteľných dôvodov, nie je to ničím výnimočným. Ani niektorí právnici sami sa v tomto obšírnom klbku ťažkých a nepochopiteľných viet, nevyznajú.(...)


           A tým pádom právo, ktoré má slúžť ľuďom, ich skôr obmedzuje, alebo vyslovene znechucuje od toho, aby si nárokovali na to, na čo majú zo zákona nárok. To ľudí, ktorí nemajú na výber a musia sa s právnymi vecmi vysporiadať, vedie k využitiu právnej, alebo inej sprostredkovateľskej služby. Komunikácia s úradmi predstavuje pre bežného občana nočnú moru v podobe časovo náročnej plejády návštev úradov, či komunikácií s nimi. A nakoniec človek zistí, že konkrétny úrad sa jeho záležitosťou ani nezaoberal a vrátil ju ako bezpredmetnú, alebo nevyriešenú. Má ale človek v týchto veciach na výber?

          Má. Naša spoločnosť P&T Justitia, s.r.o. Vám ponúka služby v oblasti správneho práva, čím Vám citeľne šetrí čas, energiu a v neposlednom rade peniaze- skutočne aj tie- nie sme právnická kancelária, preto ponúkame za naše služby priaznivé ceny.

          Cieľom spoločnosti je zvíťaziť spolu s občanom nad byrokraciou a tým dopomôcť k naplneniu klientovho zámeru a k celkovej spokojnosti.