Avatar
Poskytujeme širokú škálu služieb
týkajúcich sa komunikácie s verejnou
správnou.

Ak boli vaše práva v jednaní s úradmi ukrátené,
pomôžeme Vám sa ich domôcť!

Klientom poskytujeme profesionálne zastupovanie v správnom konaní, zameriavame sa na:Katastrálne konanie
Stavebné konanie
Priestupkové konanie
Všeobecná vnútorná správa
Archívnictvo
Ostatné správne konania


Prezrite si aj naše články venované správnemu poradenstvu! Ak Vás niektorý zaujal, alebo máte ohľadom správnych konaní ďalšie otázky, napíšte nám!

Katastrálne konanieV praktickom živote môžu naše služby využiť klienti napr. v situáciách, keď klient kupuje alebo predáva nehnuteľnosť a potrebuje vypracovať nadobúdací titul – napr. kúpnu zmluvu. Okrem vypracovania nadobúdacieho titulu na vznik vlastníckeho alebo iného práv je potrebný zápis do katastra nehnuteľností, ktorý sa realizuje návrhom. Naša spoločnosť za klienta vypracuje tento návrh a elektronicky odošle na kataster nehnuteľností, pričom klient ušetrí týmto krokom čas a svoje financie.

Stavebné konanieStavebné konanie je spojené s hospodárskou činnosťou človeka a je prirodzené, že človek má snahu si postaviť vlastné bývanie. Pre určité stavby stavebný zákon predvída stavebné povolenie a neskôr kolaudačné rozhodnutie. Klientov budeme zastupovať v týchto druhoch konaní, ako aj v ostatných napr. vyvlastňovacie konanie a iné. Našim cieľom bude získanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a iných povolení pre klienta.

Priestupkové konanieV rámci priestupkového konania najčastejšie dochádza k situáciám, keď sa osoba domáha ochrany svojho práva, ktoré bolo porušené voči orgánom prejednávajúcim priestupky (orgány policajného zboru, okresné úrady a iné ). Najčastejšie sa domáha toho, že priestupok sa nestal resp. sa nestal tak ako tvrdia orgány prejednávajúce priestupky. V takýchto prípadoch poskytujeme klientom pomoc a zastupujeme ich v priestupkovom konaní, kde navrhujeme dôkazy a vykonávame iné potrebné úkony pre klienta s cieľom klienta zbaviť obvinenia z priestupku resp. zmiernenie sankcie za spáchaný priestupok.

ArchívnictvoV súčasnosti je populárne vyhľadávanie informácií pre vytvorenie rodokmeňa a všeobecne informácií pre dokreslenie života toho-ktorého Vášho predka. Okrem tejto činnosti však majú archívy pre občanov pragmatickú funkciu spočívajúcu vo vyhotovení rôznych potvrdení, ktoré preukazujú isté skutočnosti ako napr. narodenie a smrť človeka, národnosť osoby, príbuzenstvo k určitej osoby, dobu a miesto zamestnania, vojenskú službu a iné skutočnosti, ktoré občania dokladajú pri iných správnych konaniach.

Všeobecná vnútorná správaOkrem spomenutých správnych konaní poskytujeme služby aj v oblasti všeobecnej vnútornej správy napr. v oblasti matrík, archívov a iných oblastí. Po oboznámení sa s prípadom a po dohode s klientom poskytujeme zastupovanie aj v iných než spomenutých správnych konaniach.

Ostatné správne konaniaKonanie s orgánmi ochrany prírody a krajiny
Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva
Konania na úseku slobodného prístupu k informáciám
Konania pred Dopravným úradom SR
Konania pred samosprávnymi orgánmi (obec, VÚC) vo veciach, ktoré už neboli spomínané vyššie

Pre viac informácií ohľadom postupu vo využívaní týchto služieb:Podmienky spolupráce               Cenník služieb  • Zastúpenie v správnom konaní
    35 € / hod.
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.