Priestupkové konanie


O čom je priestupkové konanie?Priestupkové konanie patrí medzi tie konania, ktoré môžu výrazným spôsobom zasiahnuť do života človeka, či už výškou pokuty, zákazom vykonávania určitej činnosti, morálnym odsúdením spoločnosťou alebo inými spôsobmi. V súčasnosti je v práve SR zakotvených pomerne veľa rôznych priestupkov, nájdeme ich v osobitných predpisoch, ale aj vo všeobecnom predpise – v zákone o priestupkoch. Na jednej strane síce platí princíp nevedomosť/neznalosť zákona neospravedlňuje, ale vzhľadom na veľký počet priestupkov je azda nemožné ich všetky poznať a preto na správne orgány – útvary PZ, okresné úrady a ďalšie by mali byť pri prešetrovaní priestupkov a ukladaní sankcií kladené čo najvyššie podmienky z pohľadu zákonnosti ich postupov a rozhodovania v priestupkovom konaní.

Panuje istá predstava občanov, že radšej sa zmieria s napr. pokutou ako by mali upozorniť na nedostatky, ktoré urobil napr. policajt alebo na iné skutočnosti (konanie v nutnej obrane), čim by mu nebola uložená pokuta alebo by bola nižšia. Táto predstava možno pramení z istého dominantného postavenia orgánu, ktorý prejednáva priestupok a aj z toho, že občania si myslia, že dopadnú ešte horšie ako keby neupozornili na nedostatky. Je niekoľko nástrojov, ktoré by občania mohli použiť pri riešení a konaní v priestupkovej veci, tak aby sa nebáli negatívneho výsledku.Aké nástroje by mohli použiť?V prvom ide o poznanie hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy v priestupkových veciach. Samozrejme od neprávnikov je to náročné požadovať,

preto ak máte podozrenie na nesprávne konanie zo strany napr. policajného útvaru alebo disponujete inými dôkazmi ako policajný útvar a neviete ako to využiť, môžete nás kontaktovať a odborne Vám poradíme, zastúpime Vás v priestupkovom konaní.

Čo máme na mysli? Môžeme spomenúť úpravu konania v nutnej obrane, v krajnej núdzi, pretože určité konanie môže vykazovať znaky priestupku, ale toto konanie bolo urobené v obrane a nie je priestupkom, napr. keby Vám sused išiel dať facku, ale vy ho odstrčíte a pri tom sa ľahko zraní. Ďalej netreba zabúdať, že je rozdiel, keď priestupok spáchate úmyselne alebo iba z nedbanlivosti. Ak by Vám chcel dať policajný útvar pokutu až po viac ako 2 rokoch od spáchania priestupku, je potrebné vedieť, že tak urobiť nemôže.
     

Čo sa týka procesnoprávnej úpravy, správny poriadok, zákon o priestupkoch poskytujú rozsiahle práva účastníkovi konania, pričom ak by neboli dodržané napr. policajným útvarom, môže to mať za následok až zrušenie rozhodnutia o udelení pokuty napr. Máme na mysli hlavne práva klásť svedkom otázky, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa atď. Je potrebné ešte spomenúť dve zásady (okrem iných), ktoré sú dôležité: prezumpcia neviny a reformatio in peius.Prezumpcia neviny


znamená, že až do právoplatného rozhodnutia o vine sa hľadí na účastníka konania ako na nevinného.

Reformatio in peius


by mohlo byť motívom, aby sa občania nebáli priestupkového konania, pretože táto zásada znamená, že sa zakazuje zmena k horšiemu – v riadnom správnom konaní dostane občan pokutu 100 eur, odvolá sa a v odvolacom konaní a dostane pokutu 200 eur (bez výraznej zmeny skutkového stavu) – takáto situácia je vylúčená na základe uplatnenia zásady reformatio in peius.

Netreba si to však zamieňať so situáciou, keď napr. na ceste odmietnete zaplatiť pokutu policajtovi a potom prebehne riadne správne konanie, keďže táto zásada platí medzi riadnym správnym konaním a odvolacím konaním, nie medzi odmietnutím zaplatiť pokutu a riadnym správnym konaním. Okrem samotného postupu je dôležitá materiálna a formálna stránka rozhodnutia o uznaní za vinného z priestupku. Pre bližšie informácie prípadne zastúpenia v konaní nás neváhajte kontaktujte.

Zabezpečujeme:


1.) Vypracovanie všetkých druhov podaní v zmysle ustanovení Správneho Poriadku
2.) Zákona o priestupkoch a osobitných priestupkových zákonov
3.) Zastupovania priestupkovo obvinených a poškodených v rámci všetkých druhov konaní o priestupkoch, ako aj zastupovania pred správnymi orgánmi v konaní o správnych deliktoch
4.) Špecializované právne zastupovanie v rámci prejednávania priestupkov zo strany orgánov policajného zboru, vrátane kvalifikovaného zastupovania v priestupkových konaniach na úseku priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle Cestného zákona
5.) Vyhľadávanie, zabezpečovanie a navrhovania dôkazov v rámci správneho konania podľa Správneho poriadku, nevynímajúc spoluprácu so znalcami a odborníkmi z rôznych odborov a odvetvíSpäť na správne konanie