Avatar
Vypracujeme Vám zakladaciu listinu

Štatút neziskovej organizácie

Zápis do registra neziskových organizácií

Správny poplatok je v cene služby!
          Na rozdiel od občianskych združení sa klient môže rozhodnúť pre založenie neziskovej organizácie ako mimovládnu organizáciu pôsobiacu v treťom sektore, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania.

Nezisková organizácia má dva základné definičné znaky: poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti neziskovej organizácie a neziskovosť ako základné kritérium fungovania neziskovej organizácie.Podstatou je, že jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená. Nezisková organizácia môže poskytovať služby napr. v oblasti zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a  v iných oblastiach.

Ak máte o službu záujem, vyplňte a pošlite nám nezáväzný formulár alebo otázku k službe.


  • ZALOŽENIE
    n.o.
    220 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.


Niečo o neziskovej organizácií


          Pre neziskovú organizáciu je charakteristické, že poskytuje možnosť pomáhať vyriešiť a predchádzať určitému problému v spoločnosti, pričom na riešení tohto problému existuje všeobecný záujem. Ak máte záujem, premyslený plán, prostriedky a chuť pomáhať rôznym spôsobom, je pre Vás najlepšou možnosťou založenie neziskovej organizácie.

Pri založení n.o. je potrebné dbať na dva jej základné znaky, ktoré musí mať každá n.o.:


a) poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti
b) neziskovosťPríklady prospešných služieb


poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
výskum,
vývoj,
vedecko-technické služby a informačné služby
a ďalšie prospešné služby pre spoločnosť.


          Neziskovosť neznamená, že by n.o. nemohla vykonávať samostatnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, ale zo zisku z takejto činnosti sa nemôžu obohatiť zakladatelia, členovia orgánov a zamestnanci n.o. a prípadný zisk musí byť použitý na prospešné služby, ktoré n.o. poskytuje.Ako funguje proces založenia občianskeho združenia u nás?


Vypracovanie zakladacej listiny neziskovej organizácie


Zakladacia listina patrí medzi prvé kroky, ktoré musíte spraviť, aby vznikla nezisková organizácia. Je potrebné dbať na to, aby listina obsahovala všetky zákonom vyžadované údaje ako napr. druh všeobecne prospešných služieb, peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ďalšie údaje. Platí, že n.o. môže založiť aj jedna osoba – či už fyzická osoba alebo právnická osoba. Listina musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi a pravosť podpisov musí byť úradne overená


Vytvorenie štatútu neziskovej organizácie


Funkciou zakladacej listiny je založenie n.o., ale okrem toho je potrebné vyhotoviť štatút n.o., ktorý musí obsahovať údaje vyžadované zákonom a hlavnou funkciou štatútu je bližšie určenie a rozpracovanie podrobností organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie. Napr. tam patrí určenie orgánov neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie a iné.


Vypracovanie čestných prehlásení zakladateľov


Čestné vyhlásenia zakladateľov slúžia na kontrolu toho v akých ďalších n.o. zakladatelia pôsobili alebo ešte stále pôsobia, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov a aby ostatní zakladatelia n.o., ktorí nepôsobia a nepôsobili v iných n.o. vedeli, že niektorí iní zakladatelia pôsobili v iných n.o. a mohli si tak skontrolovať ich činnosť.


Návrh na zápis do registra neziskových organizácií


Vyššie uvedenými krokmi je n.o. založená, no aby mohla vykonávať činnosť musí aj vzniknúť. Pre vznik n.o. je potrebný podať návrh na zápis n.o. do registra. Návrh sa podáva na miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja. Návrh musí obsahovať: zakladaciu listinu, štatút, čestné vyhlásenia, výpis z registra trestov riaditeľa n.o., výpis z Obchodného registra, ak je zakladateľom obchodná spoločnosť (nie starší ako 30 dní), plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec, v prípade nepeňažného vkladu aktuálny znalecký posudok a kolkovú známku v hodnote 66,- €. Po podaní návrhu Vám okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra a n.o. vzniká a môže vykonávať činnosť.Prekážky pri zakladaní neziskovej organizácie


          N.o. môže podnikať a platí princíp neziskovosti ako sme uviedli vyššie. Okrem tohto si však treba dávať pozor na ďalšie obmedzenia pri podnikaní. N.o. sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a prostriedky n.o. nemôžu byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Takisto poskytovanie verejnoprospešných služieb nemôže byť podmieňované poskytnutím daru od fyzických a právnických osôb.

Okrem vzniku N.O. zabezpečujeme aj zmenu štatútu a údajov zapísaných do registra n.o. a tiež výmaz z registra n.o., ktorému predchádza zrušenie n.o. s likvidáciou alebo bez likvidácie.