Avatar
Spíšeme spoločenskú zmluvu

Odkomunikujeme náležitosti so
živnostenským úradom a s Obchodným
registrom Slovenskej republiky

Registrujeme na daňovom úrade

Správny poplatok je v cene služby!

Ako funguje k.s. ?


Je ďalším druhom obchodnej spoločnosti, ktorý môžu osoby majúce záujem podnikať využiť pre naplnenie ich podnikateľských cieľov. K.s. je čo sa týka spôsobu fungovania na pomedzí v.o.s. a s.r.o. a preto ju zaraďujeme medzi zmiešané typy spoločností, pretože má jednak znaky v.o.s. a jednak znaky s.r.o.

K.s. tvoria minimálne jeden a viac komplementárov a jeden a viac komanditistov, pričom počas svojho trvania musí mať vždy aspoň jedného komplementára a jedného komanditistu, ak by to tak nebolo, súd by mohol spoločnosť zrušiť. To, či je niektorý zo spoločníkov komplementár alebo komanditista je rozhodujúce pre rozsah ich práv a povinností v rámci spoločnosti.

Postavenie komplementárov je obdobné ako postavenie spoločníkov vo v.o.s. To znamená, že komplementári nemajú vkladovú povinnosť, môžu si ju však určiť. Taktiež aj obchodné vedenie je zverené iba komplementárom. Konanie za spoločnosť voči tretím osobám je zverené takisto iba komplementárom spôsobom, že každý z nich môže konať samostatne, pokiaľ si neurčia, že koná iba jeden či viacerí komplementári.

Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Postavenie komanditistov je obdobné k postaveniu spoločníkov v s.r.o. Komanditisti majú vkladovú povinnosť minimálne každý vo výške 250 eur, ak spoločenská zmluva neurčuje vyššiu sumu. Naproti komplementárom, komanditisti ručia za záväzky spoločnosti iba do výšky svojich nesplatených vkladov – princíp obmedzeného ručenia.

Zmyslom delenia spoločníkov na dve skupiny je to, že komplementári zväčša podnikajú osobne a prostriedky na svoje podnikanie resp. rozbeh podnikania získavajú práve vkladmi, ktoré sú povinní splatiť komanditisti. K.s. môže byť založená iba za účelom podnikania. Aký je postup založenia a vzniku k.s.?Máte záujem o založenie k.s.? Môžete nám napísať aj cez formulár


  • ZALOŽENIE
    k.s.
    240 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.


Proces založenia k.s. u nás:Spísanie spoločenskej zmluvy


Spoločenská zmluva pri k.s. je o niečo bohatšia na údaje, ktoré musí obsahovať oproti v.o.s., ale aj tak ju zaraďujeme medzi jednoduchšie zakladajúce dokumenty. Musí obsahovať: obchodné meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby, predmet podnikania, určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí komanditisti a výšku vkladu každého komanditistu.

Oprávnenie spoločnosti mať sídlo na konkrétnej adrese


Podobne ako pri iných obchodných spoločnostiach sa oprávnenie mať sídlo na konkrétnej adrese preukazuje napr. vlastníckym vzťahom, nájomným vzťahom, súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.

Získanie oprávnenia podnikať v určitej oblasti


Bez oprávnenia podnikať v určitej činnosti by k.s. nemohla vykonávať svoju činnosť. K.s. môže využiť napr. živnostenské oprávnenie vo voľnej, viazanej a remeselnej živnosti.

Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov


Keďže komanditisti majú vkladovú povinnosť, je potrebné, aby správca vkladov určený v spoločenskej zmluve, vyhlásil v akej výške boli vklady splatené pred zápisom spoločnosti do OR SR.

Vypracovanie návrhu na zápis k.s. a zaplatenie súdneho poplatku


K.s. vzniká až zápisom do OR SR a je potrebné podať návrh na zápis spoločnosti do OR SR podpísaný všetkými spoločníkmi a zaplatiť súdny poplatok vo výške 300 eur, ak sa návrh podáva v písomnej forme alebo 150 eur, ak sa podáva elektronicky.