Katastrálne konanie


O čom je katastrálne konanie?     Kúpa, predaj, darovanie a zaťažovanie nehnuteľností (napr. záložné právo, vecné bremená), patria k typickým právnym úkonom, ktoré občania realizujú.

Ak si chcete napr. kúpiť dom, odporúčame vždy si pozrieť kataster nehnuteľností, ktorý je verejne prístupný, pretože aj samotný predávajúci alebo sprostredkovateľ predaja, s ktorým sa dohadujete o kúpe, nemusia vedieť alebo zámerne Vám nechcú povedať, že na dome je záložné právo banky alebo doživotné právo bývania určitej osoby.


     Obzvlášť si treba dávať pozor, ak je vyznačená plomba na liste vlastníctva - býva to červeným písmom vyznačené, pretože to signalizuje, že s domom sa niečo deje napr. predáva sa, prebieha dedičské konanie, zapisuje sa nejaké záložné právo atď. V takomto prípade Vám radíme počkať až do kým bude plomba vymazaná a budete vidieť aká zmena na danom dome nastala. Môžete tak predísť prípadným súdnym sporom s predávajúcim a zbytočnej strate času. Nehovorili by sme o katastri nehnuteľností, keby nemal taký dôležitý význam z hľadiska nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pretože ak už sa dohodnete s predávajúcim o kúpe domu a zaplatíte kúpnu cenu, vlastnícke právo k domu Vám vznikne až zápisom do katastra nehnuteľností formou vkladu.

Čo ponúkame?     Neviete ako má vyzerať kúpna zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a iné? Nie ste si istý čo všetko musí obsahovať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností?

Ak máte niektorý aj z uvedených problémov, môžete nás kontaktovať a pomôžeme Vám pri vypracovaní spomenutých dokumentov.

1.) Vypracovanie právneho titulu na vklad práva k nehnuteľnostiam (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a iné)
2.) Vypracovanie návrhu na vklad práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, predkupné právo, vecné bremená a iné)
3.) Vypracovanie návrhu na odstránenie chýb v katastrálnom operáte (neuvedenie vecného bremena na list vlastníctva)
4.) Vypracovanie iných potrebných úkonov v katastrálnom konaní

Riziká katastrálneho konania


     Kataster v niektorých prípadoch odmietne zapísať určité právo (vlastnícke právo k domu napr.) z rôznych príčin – nesplnenie požiadaviek zo strany navrhovateľa, chybný postup katastra, preto je nevyhnutné poznať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z katastrálneho zákona a správneho poriadku, podávanie návrhov, dodržiavanie lehôt, náležitosti odvolania, navrhovanie dôkazov a ďalšie oprávnenia.     

Ak tieto práva neovládate alebo si nimi nie ste istí, môžete využiť naše služby a kontaktovať nás.     Kataster nehnuteľností aj napriek splneniu všetkých podmienok na zápis práva (napr. právo doživotného bývania) môže z nedôslednosti alebo z inej príčiny zapísať právo chybne resp. neuvedie tie informácie, ktoré sú uvedené vo Vašom návrhu, čo by mohlo mať do budúcnosti vplyv nielen na Vaše právo, ale aj na tretie osoby, ktoré budú veriť údajom zapísaným v katastri a nebudú vedieť, že sú chybné.     

Preto ak po zapísaní práva zistíte nejakú chybu, je potrebné čo najskôr začať konanie o odstránenie chýb v katastri. Aj v tomto Vám radi pomôžeme.


Overenie nehnuteľností


     Na webe je pomerne známa stránka katasterportal, ale pre rýchlosť a možno lepšieho vyhľadania danej nehnuteľnosti o ktorú máte záujem, odporúčame stránku mapka.gku.sk

     Ak využitie naše služby napr. pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti, vieme tento návrh zrealizovať elektronicky, čím ušetríte polovicu zo správneho poplatku a ušetríte aj svoj čas.

Späť na správne konanie