Avatar
V cene služby je už započítaný aj
správny poplatok!

Poplatok za notársku zápisnicu v cene!

Individuálny prístup a poradenstvo
vrámci služby!

A omnoho viac!

Ako funguje družstvo?Medzi ďalšie formy realizovania svojich podnikateľských zámerov patrí podnikanie formou družstva.

Družstvo sa nezakladá len pre podnikateľské účely, ale charakteristické je, že členovia družstva sa združujú s cieľom zabezpečenia určitého spoločného záujmu ako napr. starostlivosť o byty a potreby bývajúcich v bytovom družstve.

Družstvo je typické samosprávou a demokraciou, samospráva znamená, že len členovia družstva môžu byť členmi orgánov družstva a pod demokraciou si treba predstaviť princíp – jeden člen – jeden hlas, tento princíp sa však dá upraviť. Pre počet členov v družstve platí zákonný limit, ktorý je najmenej 5 členov, ale ak by družstvo malo aspoň 2 členov právnické osoby mohlo by existovať.

Čo sa týka založenia družstva je dôležitá ustanovujúca schôdza družstva a spísanie stanov družstva. V stanovách družstva si môžu členovia družstva upraviť vnútorné pomery odchylne, pretože zákon pri väčšine ustanovení dáva možnosť upraviť si tú-ktorú otázku do rúk členom družstva.

Treba mať však na pamäti požiadavky na základné imanie a orgány družstva. V stanovách si musíte určiť, že

výška základného imania bude aspoň vo výške 1250 eur (čo je výrazne menej ako u napr. s.r.o.) a medzi orgány družstva, ktoré si musíte vytvoriť sú: členská schôdza, predstavenstvo a kontrolná komisia. Výhodou je aj absencia nutnosti daňovej licencie.Okrem spomenutých stanov si môžete určiť aj iné nepovinne vytvárané orgány. Danú vnútornú schému družstva môžete obísť v tom prípade, ak je členov družstva menej ako 50 – v takom prípade sa môžu členovia dohodnúť, že orgánom družstva bude iba členská schôdza, pričom konať s tretími osobami bude oprávnený predseda členskej schôdze.

Vo všeobecnosti platí, že štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený konať s tretími osobami je predstavenstvo. Kontrolná komisia pôsobí ako určitá protiváha voči predstavenstvu a má vymedzené kontrolné oprávnenia voči orgánom družstva.

Aký je postup založenia a vzniku družstva?

Máte záujem o založenie družstva? Môžete nám napísať aj cez formulár


  • ZALOŽENIE
    družstva
    420 €
Späť
Objednávka

Uveďte Vaše kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.
Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame uviesť telefónne číslo, aby sa Vám mohol náš pracovník obratom ozvať.Ustanovujúca schôdza družstva a schválenie potrebných dokumentov


Pri družstve platí, že nepostačuje len spísanie zakladajúceho dokumentu – stanov, ale je potrebné, aby sa záujemci o členstvo v družstve spolu stretli na ustanovujúcej schôdzi a schválili na nej tieto schôdzi dokumenty: stanovy družstva, aké základné imanie bude mať družstvo a voľbu členov orgánov družstva. V stanovách musia byť zákonom dané skutočnosti ako napr.: obchodné meno a sídlo družstva, predmet podnikania (činnosti), vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov k družstvu a družstva k členom a ďalšie. Dôležité je vedieť, že priebeh ustanovujúcej schôdze sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

Oprávnenie družstva mať sídlo na konkrétnej adrese


Aj keď sa družstvo nezaraďuje medzi obchodné spoločnosti, platí, že musí mať sídlo na konkrétnej adrese a oprávnenie mať sídlo môže preukázať napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.

Získanie podnikateľského oprávnenia


Platí to iba pre tie družstvá, ktoré chcú vykonávať podnikateľskú činnosť a najčastejšie sa to preukazuje živnostenským oprávnením. Samozrejme, družstvá založené na iný účel, musia tiež dokazovať, že môžu vykonávať určitú činnosť, ak im to osobitný zákon prikazuje.

Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov


Základné imanie musí byť najmenej vo výške 1250 a eur a ešte pred zápisom družstva do OR SR musia byť aspoň časť vkladov splatená a túto skutočnosť vyhlasuje správca vkladov.

Vypracovanie návrhu na zápis družstva a zaplatenie súdneho poplatku


Na vznik družstva je potrebný zápis do OR SR a je možný až po splnení vyššie uvedených krokov a zaplatení súdneho poplatku vo výške 300 eur v prípade písomného návrhu, v prípade elektronického návrhu 150 eur.